Credohuis Parkstad

Met oog en geloof voor die ene die het niet meer ziet zitten, biedt Credohuis Parkstad een veilig (t)huis voor jongeren. In deze huizen kunnen de jongeren weer tot bloei komen en worden ze geholpen om, vanuit hun unieke talenten, weer mee te doen in onze maatschappij.

Credohuis Kerkrade: #samenwerkt

Credohuis Jongerenopvang

De ambitie van dit project is om in Kerkrade een eerste blauwdruk te realiseren van een Credohuis, dat volledig gefinancierd en ondersteund wordt door duurzame participatie van ondernemers, overheid en burgers.

Inhoudelijk blijft de aanpak die sinds 2013 in het Cedohuis te Maastricht is ontwikkeld leidend. Doelstelling is om zoveel mogelijk jongeren (18-24 jaar) die dak/thuisloos zijn, via een gestructureerde aanpak weer een nieuwe duurzame toekomst te bieden. Dat gebeurt vanuit ieders bijzondere talent, gericht op volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.

Daarbij dienen de fondsen en (provinciale) overheid als katalysator en vliegwiel. Na drie jaar zijn zij volledig vervangen door structurele inkomsten van lokale overheid, ondernemers en burgers. Dit project mag dienen als inspiratie voor velen, om samen de zorg voor morgen duurzaam te borgen. Want zorgen, dat doe je samen!

Credo Ontmoet

Naast de Focus op Credohuis als gezinsvervangend huis voor dak- en thuisloze jongeren, willen we tevens sociaal-maatschappelijke impact hebben op de wijken Rolduckerveld en Chevremont. We bieden een ruimte aan waar we voor en door de wijk een ontmoetingscentrum kunnen zijn voor eenzame mensen, voor mensen met een kleine beurs, laaggeletterden etc, maar ook voor alle andere buurtbewoners die binnenwandelen voor een (gratis) kopje koffie. We stellen onze faciliteiten ook graag ter beschikking voor buurtinitiatieven, ambulante hulpverleners in de wijk, en andere partijen, bijvoorbeeld om te vergaderen of om te ontmoeten.

Voor eenzame wijkbewoners, mensen met een kleine beurs etc. gaan we straks op ons initiatief bijeenkomsten organiseren met kleine groepjes waarin we samen gaan koken, soms met een echte kok die, samen met de deelnemers, gezonde gerechten maakt voor mensen met een kleine beurs. Ook denken we aan trainingen in eenvoudig computergebruik en sociale media, Nederlandse taal, bijeenkomsten waar gezamenlijk kleding wordt gemaakt of hersteld, helpen bij het invullen van moeilijke formulieren en noem maar verder op. Ook willen we straks een sociale winkel huisvesten, die zorgt voor de ontvangst en verdeling van voedsel aan mensen die het zo hard nodig hebben.

Omdat ervoor te zorgen dat we ook daadwerkelijk inspelen op de behoeften van wijkbewoners hebben we samen met hun al een werkgroep opgericht, om straks te voorzien in de behoeften die er ook werkelijk zijn!

 

Contact

RSIN nummer : 8615.46.258
KvK nummer : 80072089
Postadres: Galerij 9 I 6372MD Landgraaf
Bankrekeningnummer: NL 58 RBRB 0200639609

ANBI

Wil je meer weten over ons (belonings)beleid?

Heeft u vragen of wilt u contact met ons opnemen, dan kan dat hier.

IEDEREEN WINT, ALS JONGEREN
TOT BLOEI KOMEN!